Word:   
Use "descriptive words" a lot? You can jump
right to this page by putting a "!" at the end of your search


Things ying often describes (“ying ________”)
yang, cheng, wong, hwa, p'ien, hua, chou, fang, yeh, chang, chuan, tzu, clair, tien, chun, lee, chen, tsau, bloc, ning, memorializes, ch'un, shen, army, point, commentary, tsung, kow, davis, chao, district, wen, tou, edition, erh, hakka, forces, yangs, village, brothers, tse, pen, lou, lin, t'u, howe, nan, tze, story, yun, shih, terrace, hsieh, standing, chyi, kai, volume, hall

How ying often is described (“________ ying”)
ch'i, may, lien, lan, fong, ran, kuan, ch'eng, hsiang, little, kan, shih, liu, han, chien, chi, chang, huang, yuan, huai, yiian, ch'iu, wei, chen, yang, shu, cheng, hsu, shang, kuei, chinese, huan, lin, shen, hsieh, yung, shao, wen, yen, yan, hsin, hung, pei, chu, tzu, xiong, yiieh, qiu, fang, hsiao, tang, chieh, shi, kwei, notorious, hsiian, jun, chin, hui, chia, hsiu, gan, zhong, lii, hou, famous, phu, man, t'an, shin, gratif, lei, chai, ching, hsueh, lam, luh, chian, kiang


Commonly used words are shown in bold. Rare words are dimmed.
Click on a word above to view its definition.

Organize by: [Relation] Letters Show rare words: [Yes] No Show phrases:   [Yes] No

Help  Advanced  Feedback  Android  iPhone/iPad  API  Blog  Privacy

Copyright © 2021 Datamuse