RhymeZone

 


Words and phrases that rhyme with hematochezia:   (7 results)

3 syllables:
neziah, spezia

4 syllables:
profezia, venezia

5 syllables:
malassezia, urochezia

6 syllables:
haematochezia


Words and phrases that almost rhyme :   (170 results)

3 syllables:
chechnya, cilia, hestia, media, melia, philia, plegia, pyemia, redia, sepia, sthenia, vicia, xenia

4 syllables:
abelia, acedia, acequia, actinia, adelphia, alexia, amenia, anemia, aphemia, armenia, artemia, baptisia, bauhinia, bohemia, borrelia, cachexia, coccidia, compendia, dementia, dyslexia, emilia, erwinia, eugenia, garcinia, grindelia, hebephrenia, hryvnia, ischemia, kalemia, karelia, leukemia, lobelia, mass media, monilia, ophidia, petechia, petechiae, photinia, poinsettia, print media, reptilia, robinia, sapremia, sardinia, sedilia, slovenia, uremia, vaccinia, valencia, viremia, yersinia

5 syllables:
academia, acidemia, anglophilia, anorexia, anoxemia, apyrexia, areflexia, ascaridia, azotemia, bacteremia, catamenia, cirripedia, coprophilia, crocodilia, cyclopaedia, cyclopedia, cycloplegia, cytopenia, differentia, dionysia, dysesthesia, fissipedia, hemiplegia, hemophilia, hypalgesia, hypermedia, hypesthesia, hypnopedia, hypovolemia, hypoxemia, intermedia, ketonemia, lacertilia, leucopenia, leukopenia, lymphopenia, misopedia, monoplegia, multimedia, mysophilia, necrophilia, neurasthenia, neutropenia, paedophilia, paraphilia, paraplegia, paresthesia, peripeteia, philadelphia, phocomelia, pinnipedia, psychedelia, quadriplegia, sarracenia, schizophrenia, synesthesia, tetraplegia, thalassemia, thrombasthenia, tyrosinemia, via media

6 syllables:
acute leukemia, bulimarexia, carotenemia, chronic leukemia, cooley's anemia, encyclopaedia, encyclopedia, haemophilia, hypercalcemia, hyperglycemia, hyperkalemia, hypernatremia, hyperpyrexia, hyperuricemia, hypoglycemia, hypokalemia, hyponatremia, intelligentsia, ophthalmoplegia, osteopenia, pancytopenia, parasitemia, pars intermedia, senile dementia

7 syllables:
hyperlipidemia, hypomagnesemia, lymphocytopenia, pernicious anemia, syringomyelia, thrombocytopenia

8 syllables:
afibrinogenemia, granulocytopenia, hemolytic anemia, hypercholesterolemia, methemoglobinemia, paranoid schizophrenia, refractory anemia

9 syllables:
abetalipoproteinemia, agammaglobulinemia, catatonic schizophrenia, hyperbilirubinemia, hyperlipoproteinemia, hypogammaglobulinemia

10 syllables:
iron deficiency anemia, mediterranean anemia


More ideas:

— Try the advanced search interface for more ideas.

— Search for words ending with "zia"

Adjectives for hematochezia: severe, painless, massive, frank, intermittent, acute, recurrent, gross, ongoing, volume, persistent, more...

— People also search for: bleeding, hematemesis, hemoptysis, hemolysis, diarrhea, haemolysis, haemoptysis, hematuria, ascites, cavitation, more...

— Use hematochezia in a sentence


Commonly used words are shown in bold. Rare words are dimmed.
Click on a word above to view its definition.

Organize by: [Syllables] Letters Show rare words: [Yes] No Show phrases:   [Yes] No

Help  Advanced  Feedback  iPhone/iPad  Android  API  @RhymeZoneCom  Blog  Privacy

Copyright © 2022 Datamuse